اهداء تنديس جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان به اعضاي شوراي شهر زنجان

تنديس جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام اس استان زنجان ( اميد ) توسط آقاي احمد شكوريان عضو هیئت مدیره اين انجمن به اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان اهداء شد.

از جانبازان و كارگران نمونه شاغل در مجموعه شهرداري زنجان تجليل شد

همزمان با اعياد شعبانيه ، طي مراسمي با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار زنجان و ساير مديران اين مجموعه ، از جانبازان و كارگران نمونه شاغل در شهرداري و سازمان هاي تابعه تجليل شد.