ديدار مدير كل جديد ورزش و جوانان استان با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان

مدير كل جديد ورزش و جوانان استان زنجان با رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ديدار و گفتگو كرد.

خشكسالي مالي در شهرداري زنجان ناديده گرفته مي شود

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان گفت: موضوع خشكسالي مالي از مدت ها قبل توسط دولت مطرح است ولي اين امر در شهرداري زنجان ناديده گرفته مي شود.

پس از تشكيل شوراهاي اسلامي تحولات چشمگيري در شهرها و روستاها ايجاد شده است

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان گفت: شهرداري ها در گذشته داراي فراز و نشيب هاي مختلفي بوده اند ولي پس از تشكيل شوراهاي اسلامي ، تحولات چشمگيري در شهرها ايجاد شده است.